Forvaltning av Manndalselva

Grunneiere av Manndalselva er pålagt av Miljødirektoratet til å ha en organisasjon som skal forvalte Manndalselva. Altså et offentlig krav som er styrt av en offentlig forskrift. Dette gjelder for samtlige elver i Norge med en gytebestand på over 100 kg.
Grunneierne har på møte 10. juni 2017, valgt Manndalen Jeger- og Fiskerforening som organisasjon til denne forvaltningen. Møtet ble avholdt på Sjøbukafeen etter retningslinjer gitt i forskriften. Link til forskrift om pliktig organisering:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-761

I sesongen 2016 gjorde MJFF noen tiltak for å forbedre innrapportering av fangst. Depositum ble økt til kr.: 200.-, og det ble kjøpt inn Hunter kniver som premie til tre trukne fiskere som hadde levert inn fangstrapport innen tidsfrist. Trekningen foregikk i gapahuken ved elva. Informasjon om ordningen ble formidlet bl.a. gjennom sosiale medier. Vi fikk inn 47 av 50 rapporter, noe som er helt fantastisk.
På bakgrunn av fangstrapporteringen ble det søkt om utvidet fisketid til Fylkesmannen. Søknaden ble videresendt til Miljødirektoratet, og utvidet fisketid til 15.august ble innvilget i hele den anadrome delen av elva. Det vil si fra sjøen til Øverfossen. En slik søknad må sendes hvert år fram til 2020 som er neste frist for revisjon av forvaltningsplanen. Det er derfor av stor viktighet at vi får inn alle fangstrapportene i tiden framover.
Ordningen med premie og økt depositum er derfor videreført.
Husk innleveringsfrist 1. september.
Det er kommet fram mange meninger om hvorvidt det er nødvendig med fiskekort, innlevering av fangstrapport og overholdelse av fredningstider og fredningssoner. Alle må være klar over at det ikke er MJFF som har bestemt dette. Det er bestemt av lover og forskrifter, men MJFF er valgt av grunneierne til å påse at disse lovene og forskriftene blir respektert. MJFF har ingen ønsker om å være en organisasjon som «ligger på lur» for å ta flest mulig tyvfiskere. MJFF ønsker å være en organisasjon som gjennom fornuftig og høflig dialog med grunneiere og fiskere, kan formidle en forvaltning av elva til det beste for alle, også vår framtidige slekt.
MJFF oppfordrer alle brukere av elva til å opptre fornuftige og respektere det frivillige arbeidet som gjøres av oss for at alle skal nyte godt av denne naturressursen som Manndalselva er. Ved å spille på lag med offentlige myndigheter, vil det være mye lettere å få gjennomført ønskede tiltak. Jfr. for eksempel utvidet fisketid.
Mye arbeid gjenstår, blant annet en forvaltningsplan. Denne er under utarbeidelse.
I samarbeid med grunneierne, ønsker vi også å gjøre enkle tiltak langs elva. Til det trenger vi frivillige, så meld din interesse.

Min oppfordring til slutt, er at vi alle samarbeider om å få til en god forvaltning av elva. Manndalingene er kjent for å kunne samarbeide og ha en fantastisk dugnadsånd. La oss gå sammen om å la dette også gjelde sammen med MJFF.
Hvis noen har innspill til dette innlegget, så er vi mer enn glad for å høre det. Vi ønsker både ros og ris. Når fiskesesongen er slutt for i år, så skal vi ta en oppsummering sammen med dere.
Fortsatt god sommer, og skitt fiske.

Odd Isaksen
Leder for fiskestellsutvalget

 

 

nb_NONorsk bokmål