Tilstand i Manndalselva

Kort sammendrag og konklusjon om fisketilstanden i Manndalselva

Rapporten i sin helhet kan leses her

Punkt 4.3

Manndalselva ble den 7.sept. undersøkt av to drivtellere. Her viser det seg at GBM, gytebestandsmålet så vidt ble oppfylt for sesongen 2017. Det betyr at MJFF må være obs. på bestanden, og gjøre tiltak for å forbedre GBM.

Gytebestandsmålet GBM, forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd.

Punkt 5.2
«I Manndalselva, Lyselva (Lysbotnvassdraget) og i Rensåvassdraget ble gytebestandsmålet så vidt oppfylt, men samtidig lå beskatningsnivået mellom 24-38 %. Dvs. at disse elvene hadde et høstbart overskudd»

«Vi vil bemerke at det ikke ble registrert stor fisk (>2-2,5 kg) ovenfor fisketrappa, noe som indikerer at kun den minste fisken greier å komme seg opp gjennom trappa.»

På bakgrunn av dette har vi begynt arbeidet med å undersøke om hvordan vi kan forbedre gytemulighetene og med å få utredet om den nederste laksetrappa bør modifiseres, eventuelt forlenges.

Den øverste laksetrappa skal også utredes etter hvert.

nb_NONorsk bokmål