Atter en gladmelding

For å få tillatelse til å forlenge fisketiden i Manndalselva, må det søkes om dispensasjon fra fredningsbestemmelsen hvert år fram til 2020. Vi søkte dispensasjon via Fylkesmannen til Miljødirektoratet den 15.02.18, og fikk følgende svar (utdrag av kopi av brevet fra Miljødirektoratet):

«Fylkesmannen i Troms er positiv til foreningens forvaltning av elva og
foreslår delvis innvilgelse av søknaden.»

«Miljødirektoratet har hjemmel til å gi dispensasjon fra fisketidsbestemmelsene i spesielle tilfeller,
jf. forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 5. Dersom en
dispensasjonssøknad skal kunne innvilges av Miljødirektoratet må vassdraget være godt organisert
og forvaltningsmålet for vassdraget må være oppnådd. Fylkesmannen beskriver vassdraget som godt
organisert. Vi vurderer derfor at dette vilkåret for eventuell dispensasjon er oppfylt.»

Følgende uttalelse er viktig å legge på minnet:

«Dette innebærer at det er ikke er grunnlag for økt beskatning av
laks i Manndalselva jf. naturmangfoldloven § 5.»

DETTE BETYR AT DET IKKE ER TILLATT Å FISKE LAKS ETTER 31. JULI 2018, I HELE VASSDRAGET!

«Vedtak: Med hjemmel i Forskrift 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk,
§ 5, jf. lov 15.mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v., § 33, gir Miljødirektoratet
dispensasjon fra gjeldende fisketidsbestemmelser for Manndalselva i Kåfjord kommune,
Troms, slik at det kan fiskes sjøørret på hele anadrom strekning i vassdraget fra og med 1. juli
til og med 15. august i 2018. Øvrige bestemmelser opprettholdes.»

Dette viser at MJFF og alle som bruker elva kan være stolte over at vi er på rett vei hva angår fiskeforvaltning. Vi må bare fortsette å være positive til det arbeidet som MJFF gjør på vegne av grunneierne. Det viser også at det er superviktig å spille på lag med offentlige organ. I dette tilfellet Miljødirektoratet og Fylkesmannen v/ Kjell Magne Johnsen, som vi vil takke for positiv behandling av søknaden.

Nye fiskeregler vil bli offentliggjort senere.

Odd Isaksen
MJFF

nb_NONorsk bokmål