Manndalselva Øverfossen-Banol bru

På grunn av sterk kanalisering og forbygning langs Manndalselva fra Øverfossen til Banol bru på 60-tallet, ble viktige gyteområder for fisk avsnørt. Ca 80% av elva på denne strekningen er dermed gjort omtrent helt uproduktiv hva angår reproduksjon av fisk. Langs en samlet strekning på omtrent fem kilometer er kantvegetasjonen fjernet langs vassdraget. Pr. dags dato er en liten del av denne vegetasjonen delvis reetablert, ca 60 år etter inngrepet.

Manndalen Jeger- og Fiskerforening, MJFF, er av rettighetshaverne valgt som organ for forvaltning av fisket i elva. På bakgrunn av dette ønsker foreningen blant annet å jobbe for å gjenåpne en del av det gamle elveløpet på strekningen fra Øverfossen til Banol bru der det er mulig, når det er tatt hensyn til oversvømmelser og flomskader. Forprosjektet er under utarbeidelse.

Saksgangen er som følger:

  • Forprosjektet utarbeides av MJFF
  • Forprosjektet presenteres for grunneiere, Kåfjord kommune og fylkesmannen
  • Forprosjektet oversendes NVE for endelig prosjektering

I tillegg til gjenåpning av noen sideløp, ønsker vi å etablere kunstige øyer og terskler for å senke vannhastigheten, slik at det oppstår skjul og gytemuligheter for fisken. Beplantning av elvebredden er også et ønsket tiltak. Det er søkt kommunen om å få benytte overskuddsstein fra Nordnesfjelltunnelprosjektet.

Fredag 27. september hadde vi Sturla Dimmen Sæle, (se bildet ovenfor) avdelingsingeniør fra NVE, region nord, på en enkel befaring av området.
Samtidig la vi fram et hastetiltak som vi ønsket å få gjennomført i høst. Det går ut på å senke utløpet fra Njirranfjelbma slik at fisk kan gå inn der fra Manndalselva. Her er det store gyteområder som da gjøres tilgjengelig. Dagens utløp fra Nibefjelbma vurderes stengt da det under flom går inn fisk der og dør når flommen går tilbake og elveleiet tørker ut.
Vi må også takke kommunen for at de lyttet til vårt råd om å sette inn en større dimensjon på rørene der Njirranfjelbma krysser veien.

Vi må presisere at ingen tiltak blir gjort uten at grunneiere er informert og har gitt tillatelse til dette. NVE blir ansvarlige for at eventuelle tiltak blir gjort på en forsvarlig måte. NVE er positiv til våre ønsker.

nb_NONorsk bokmål