Årsmøte MJFF 2020

Fredag 29.mai, 2020 

kl. 19:00 

Sted:  Senter For Nordlige Folk

Saksliste:

 1.    Åpning
 2.   Godkjenning av innkalling og sakslister
       – Valg av møteleder
       – Valg av sekretær
       – Valg av to til å underskrive protokollen
 3.    Årsmelding 2019
 4.    Revidert årsregnskap for 2019
 5.    Kontingentandel
 6.    Priser fiskekort 2020
 7.    Innkomne saker
 8.    Valg:
       – Styreleder for to år
       – Tre styremedlemmer for to år
       – Medlem til fiskestellsutvalget
       – Ett varamedlem til styret for to år
       – Medlem og ett varamedlem til valgkomiteen
       – To revisorer med en vararepresentant

                                                                    Servering                                               

–  Styret –