Årsmøtereferat 2020

Avholdt fredag 29.mai 2020 kl. 19:00 på Senter For Nordlige Folk

Tilstede:
Odd Isaksen, Geir Arne Evanger, Martin Mandal, Kurt Ivar Johnsen, Åsmund Seljeskog, Bjørn Hallvard Seljeskog, Sigmund Dalvik, Ellen Dalvik og Astrid Solhaug

Sak 1.   Åpning
Geir Arne åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Sak 2.   Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen
Vedtak:
Innkalling og sakslisten ble godkjent.
Valg av møteleder: Geir Arne Evanger
Valg av sekretær: Astrid Solhaug
To til å skive under protokollen: Åsmund Seljeskog og Bjørn Hallvard Seljeskog

Sak 3.   Årsmelding 2019
Årsmelding ble gjennomgått av Geir Arne Evanger og Odd Isaksen.
Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

Sak 4.   Revidert årsregnskap 2019
Årsregnskapet gjennomgått av Martin Manndal.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 5.   Kontingentandel
Kontingenten i foreningen har vært kr 100,- (lokal andel). Dette vår andel til NJFF.
Vedtak: Kontingenten forblir uendret.

Sak 6.   Priser fiskekort
Vedtak: Disse fiskekortprisene er gjeldende for Manndalselva:
Døgnkort:                                                 kr 150,-
Sesong medlemmer MJFF:                    kr 200,-
Sesongkort bostedsadr. Manndalen:  kr 400,-

Barn under 16 år fisker gratis.
Hvis det ikke leveres fangstrapport, kan personen nektes fiske den påfølgende sesong.

Sak 7.   Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker til styret

Sak 8.   Valg
Styreleder:                                 Anders Furuseth, på valg
Nytt forslag på leder:               Astrid Solhaug
Nestleder:                                  Geir Arne Evanger
Styremedlem:                            Sigmund Dalvik, gjenvalg
Styremedlem:                            Arnt Fossli
Kasserer:                                    Martin Manndal
Styremedlem:                            Astrid Solhaug
Nytt forslag på styremedlem: Bjørn Hallvard Seljeskog
Varamedlemmer til styret:      Simon B. Johnsen, gjenvalg
                                                     Katarina Niva
Valgkomite:               
Nytt forslag:                               Åsmund Seljeskog
                                                     Vibeke Manndal
                                                     Ellen Dalvik   
Revisor:                                       Hans Vatne
                                                     Berton Bucht, gjenvalg
Vara til revisor:                          Fred Are Nilsen, gjenvalg
Fiskestellsutvalget:                   Kurt-Ivar Johnsen, gjenvalg
                                                    Odd Isaksen, gjenvalg
                                                    Geir Arne Evanger (fra styret)

Vedtak:
Styreleder:                                Astrid Solhaug
Nestleder:                                 Geir Arne Evanger
Styremedlem:                          Sigmund Dalvik
Styremedlem:                          Arnt Fossli
Kasserer:                                   Martin Manndal
Styremedlem:                          Bjørn Helge Seljeskog
Varamedlem til styret:            Simon B. Johnsen
                                                   Katarina Niva
Valgkomite:                              Åsmund Seljeskog
                                                   Vibeke Manndal
                                                   Ellen Dalvik, leder
                                                   Eivind Fossli, vara
Revisor:                                     Hans Vatne
                                                   Berton Bucht
Vara til revisor:                        Fred Are Nilsen
Fiskestellsutvalget:                 Kurt-Ivar Johnsen
                                                  Odd Isaksen, leder
                                                  Geir Arne Evanger (fra styret)

Møte hevet kl. 21.00

Astrid Solhaug
Referent

 

     

nb_NONorsk bokmål