Manndalselva, sesongen 2021 og veien videre

Sesongen -21, og planen videre

Sesongen 2021

Fiskesesongen 2021 har båret preg av stor oppgang av pukkellaks som ellers i store deler av landet. MJFF har drevet utfisking av arten i så stort omfang som aldri før. Vi har fått gode erfaringer i metodebruk, hvordan arten oppfører seg i elva og hvor den er enklest å ta ut. En del prøving og feiling måtte nok til. Mange har hjulpet til, og uten deres innsats hadde dette ikke vært mulig.

Til fisket brukte vi not, garn og ordinært stangfiske. Not- og garnfiske var nok mer komplisert enn det vi så for oss i planleggingsfasen, men etter hvert fikk det bra til. Strømforholdene i elva ga oss store utfordringer ved bruk av not. Best resultat fikk vi ved fisket nede ved brua på Løkvoll. Totalt ble det tatt 359 pukkellaks med en samlet vekt på 533 kg.

Fangststatistikken for 2021 viser en nedgang i fangst av laks fra 2019 til årets sesong på hele 86 kilo. Sjøørret har hatt en nedgang på 60 kg i samme tidsrom. Årsakene til nedgangen kan være flere. Mye pukkellaks, kortere fiskesesong eller andre ting.

I årets sesong ble det dessverre avslørt tyvfisking. Et garn var strukket tvers over elva, og ble heldigvis tatt opp før det var gått noen fisk i det. Tyvfisket er anmeldt til politiet. Tyvfisking registreres hos miljødirektoratet, og teller i negativ retning når det skal tildeles fisketid i elva. Det vil si kortere tidsrom for sesongen. Slike hendelser ødelegger for grunneiere, for oss som forvalter elva og for lovlydige fiskere. Ulovlig fiske er å betrakte som alvorlig miljøkriminalitet som gir store bøter. I tillegg får man det på rullebladet, som igjen gir store konsekvenser.

Prosjekt Kjerringdalen – Banol bru

MJFF har som kjent jobbet siden 2019 med å få restaurert vassdraget fra Kjerringdalen til Banol bru, etter kanaliseringen på 60-tallet. I høst fikk vi innvilget kr. 100.000 fra fylkeskommunen for å lage et forprosjekt som skal brukes som grunnlag for videre arbeid sammen med NVE. Vannområdekoordinator for Troms nord, Jan A. Holmgren har stått for søknaden i samarbeid med Karin Karlsen fra Kåfjord kommune, og oss fra MJFF.  Vi har engasjert  NaturRestaurering som skal gjennomføre forprosjektet. 
Dette forprosjektet er omfattende og skal føre til habitatforbedring og restaurering av elva for å øke naturlig produksjonen av anadrom laksefisk på strekningen. NaturRestaurering har blant annet gjort et lignende prosjekt i Bognelv i Alta kommune med gode resultater. NaturRestaurering har biologer, økologer og naturforvaltere med master- eller doktorgrad med flere tiårs erfaring på området. Arbeidet med forundersøkelsene starter opp til våren -22 og forsetter til høsten -22. 

For å få en grundig analyse av av forholdene på elvestrekningen, trenger vi ca. kr. 40.000 i tillegg til de 100.000 vi allerede har fått. Arbeidet med å skaffe tilleggsfinansiering starter straks, og vi håper på velvillighet til å få dette på plass.

Vi vil informere mer etter hvert som prosjektet skrider frem. Dette gjelder spesielt grunneiere.

nb_NONorsk bokmål