Restaureringsplan for deler av Manndalselva

Sammendrag av restaureringsplan for deler av Manndalselva

Manndalen JFF har i samarbeid med Kåfjord kommune, NaturRestaurering AS, Vannområdekoordinator, Statsforvalteren i Troms- og Finnmark fylkeskommune og Miljødirektoratet, startet med en plan for restaurering av den kanaliserte delen av Manndalselva, fra Kjerringdalen til Banul bru. Det ble gjort en del undersøkelser på denne strekningen, ovenfor Øverfossen og ved Millonnjarga. Sammendrag av planen følger vedlagt. Hele rapporten er på 60 sider, og vil bli distribuert senere.

I samarbeid med grunneiere, NVE og de ovenfornevnte institusjonene, håper vi at disse tiltakene vil la seg gjennomføre. Det vil ha en stor positiv innvirkning på miljøet rundt og i elva, til glede for bygdas befolkning og besøkende. Dette gjelder ikke bare for fisket, men også for planter og annet dyreliv. Det finnes en god del sjeldne planter i tilknytning til vassdraget vårt som vi er pliktig til å ta vare på for kommende generasjoner, noe Manndalen JFF også skal bidra med gjennom sitt arbeid.

Dato:FOTO: Naturrestaurering
Rapportnavn: Restaureringsplan for deler av Manndalselva, Kåfjord Kommune.
Oppdragsgiver: Kåfjord Kommune
Utarbeidet av: Sigurd Klaveness Toverud, Odin Kirkemoen, Andreas Lium og Jonathan E. Colman
Faglig kvalitetssikret av: Odin Kirkemoen, Jonathan ColmanE-post: Sigurd.toverud@naturrestaurering.no
Prosjektleder: Jonathan E. ColmanE-post: jonathan.colman@naturrestaurering.no

Sammendrag

Manndalselva i Kåfjord kommune ble flomsikret og kanalisert på 1960-tallet, hvilket har forverret habitatforholdene for anadrom og stasjonær ørret, laks og røye i elva. NaturRestaurering AS (NRAS) har på oppdrag fra Kåfjord kommune utarbeidet denne restaureringsplan for deler av elva, først og fremst der elva er mest kanalisert. Overordnet mål er å forbedre habitatkvaliteten for anadrom fisk i elva, og dermed øke den naturlige produksjonen av disse artene. En fullstendig restaurering er dessverre ikke realistisk, ettersom arealbruken på elvesletten er endret i tiden etter kanalisering. Denne planen beskriver en rekke tiltak innenfor et realistisk handlingsrom, som vil utgjøre en betydelig forbedring sammenlignet med dagens tilstand, og legge til rette for at laks, ørret og røye i alle stadier av livssyklusen trives bedre i elva. Ved å introdusere en høyere grad av naturlig dynamikk, variasjon og konnektivitet, startes prosessen med å gjenoppbygge et mer motstandsdyktig og rikt økosystem. Elva har to fisketrapper, der kun den nedre fungerer i særlig grad. Effektene av de foreslåtte tiltakene vil antakelig bli langt større dersom også den øvre trappa repareres, hvilket vil øke anadrom strekning betraktelig. Undersøkelser av fisketettheter i elva høsten 2022, indikerer at det stort sett er lave tettheter av ørret oppstrøms den øverste fisketrappa, tilsvarende svært dårlig eller dårlig økologisk tilstand. På strekningen mellom nederste og øverste fisketrapp, fant vi imidlertid høye tettheter av laks og ørret, tilsvarende svært god økologisk tilstand. Tiltakene beskrevet i planen, omfatter gjenåpning av tidligere avskjærte sideløp/meandere, eller tiltak for å øke gjennomstrømning og forbedre habitatkvaliteten i tidligere forsøkt gjenåpnede løp. Videre foreslår vi i hovedløpet utlegg av blokkstein i steingrupper ved å bruke noe av steinmassene fra eksisterende flomsikringsvoller og gjennom dette skape mer variasjon og skjul langs bredden, utlegg av død ved og stokker, anleggelse av kunstige øyer, revegetering av kantvegetasjon, utgraving av kulper i samspill med strømbrytere/buner samt delvis fjerning/endring av eksisterende terskler i elveløpet.

Vi har delt den aktuelle strekningen planen omfatter opp i 3 mindre delstrekninger, med nummererte sideløp som foreslås gjenåpnet. Dette danner videre grunnlaget for en inndeling av de foreslåtte tiltakene i 3 delprosjekter, kostnadsestimert til noe over 1 000 000 NOK hver seg, med en samlet sum på ca 3 500 000 NOK. Tidshorisont er anslått til minimum 4 år, men dette avhenger naturligvis av finansiering og eventuelle andre prosesser knyttet til detaljplanlegging og justering av tiltak. Hvert delprosjekt omfatter to sideløp, samt én strekning av hovedløpet.

nb_NONorsk bokmål