Framtidstanker om Manndalselva

Hva vil vi med Manndalselva?

Manndalselva ble sterkt kanalisert og flomsikret på 60-tallet, fra Kjerringdalen til Banul bru. Dette ødela oppvekstforholdene for ørret, laks og sjørøye på strekningen.

Manndalen Jeger- og Fiskerforening (MJFF) ønsker å få gjennomført økologisk restaureringstiltak for å prøve å rette opp i tilstanden. Dette skal gjøres i samarbeid med grunneierne, Kåfjord kommune, NaturRestaurering AS, Forum for Natur og Friluftsliv, Troms (FNF), Statsforvalteren, NVE og Vannområdekoordinator. Vårt mål er å få tilbakeført elva og tilhørende områder, til et sunt naturmiljø med fisk, planter, bunndyr og vegetasjon, uten å ødelegge flomsikringen for landbruket.

Restaureringstiltak som er gitt støtte fra Miljødirektoratet
Tiltaksplan – restaurering av Manndalselva 206-6-R

Tiltaket er registrert som Manndalselva biotoptiltak – 1104-170-M i Vann-nett med Kåfjord kommune som virkemiddeleier. Vannforekomsten (ca 5 kilometer) er i STOR GRAD påvirket av dammer, barrierer og sluser for flomsikring og fysisk endring grunnet annen ingeniørvirksomhet (kilde: vann-nett). Vannforekomstene er i følge NVE en av de blant de vassdragene i Nord-Norge som har store flom- og erosjonssikringsanlegg. Midlene skal benyttes til å utarbeide en TILTAKSPLAN for å vurdere og planlegge gjennomføring av biotopjusterende tiltak. Vannforekomsten har anadrome bestander, og den kanaliserte strekningen har stort gyte- og oppvekspotensiale. Planen skal utarbeides av ekstern aktør med spisskompetanse innen fagområdet.

Eksempel fra Bognelva, Langfjordbotn. (Klassekampen 28.sept. 2021.)
Fram til begynnelsen av 1970–tallet var Bognelva ei levende elv med fin sjørøye. Så bestemte myndighetene at det skulle anlegges elveforbygning, som flomsikring for dyrket mark. Gravemaskiner stablet stein langs elvebredden, svinger og kulper forsvant. Det samme gjorde gytebekker og oppvekstvilkår for yngelen. Elva fikk mye mindre plass, og livet i den ble brått redusert.

For 22 år siden var forsker og sportsfisker Jonathan Coleman tilfeldigvis i Langfjordbotn der Bognelva har sitt utløp. Han oppdaget den flotte, men livløse elva. Han laget et forskningsprosjekt og fikk med seg NVE på laget. Gravemaskiner restaurerte gytebekkene og kulpene, og omtrent samtidig med at maskinene forlot bygda i 2005, begynte laks, ørret og røye å finne tilbake til elva og har begynt å gyte der.

Bognelva har mange sammenfallende trekk med den kanaliserte delen av Manndalselva. Derfor har Kåfjord kommune sammen med MJFF, og med støtte fra Miljødirektoratet, engasjert NaturRestaurering AS, som Jonathan Coleman var med å grunnlegge, til å utarbeide en rapport med forslag til tiltak i Manndalselva. I samarbeid med MJFF var Sigurd Klaveness Toverud fra NaturRestaurering på feltarbeid i Manndalen høsten 2022. Sigurd K. Toverud har Mastergrad i økologi og naturforvaltning, og jobber som miljørådgiver.

Et utdrag fra rapporten viser følgende:
En fullstendig restaurering er dessverre ikke realistisk, ettersom arealbruken på elvesletten er endret i tiden etter kanalisering. Ved å introdusere en høyere grad av naturlig dynamikk, variasjon og konnektivitet (sammenkobling), startes prosessen med å gjenoppbygge et mer motstandsdyktig og rikt økosystem. Effektene av de foreslåtte tiltakene vil antakelig bli langt større dersom fisketrappa ved Øverfossen repareres, hvilket vil øke anadrom strekning betraktelig. Undersøkelser av fisketettheter i elva høsten 2022, indikerer at det stort sett er lave tettheter av ørret oppstrøms (ovenfor) den øverste fisketrappa, tilsvarende svært dårlig eller dårlig økologisk tilstand. På strekningen mellom nederste (Fossen) og øverste fisketrapp, fant vi imidlertid høye tettheter av laks og ørret, tilsvarende svært god økologisk tilstand. Tiltakene beskrevet i planen, omfatter gjenåpning av tidligere avskjærte sideløp/meandere, eller tiltak for å øke gjennomstrømning og forbedre habitatkvaliteten i tidligere forsøkt gjenåpnede løp. Videre foreslår vi i hovedløpet utlegg av blokkstein i steingrupper ved å bruke noe av steinmassene fra eksisterende flomsikringsvoller og gjennom dette skape mer variasjon og skjul langs bredden, utlegg av død ved og stokker, anleggelse av kunstige øyer, revegetering av kantvegetasjon, utgraving av kulper i samspill med strømbrytere/buner samt delvis fjerning/endring av eksisterende terskler i elveløpet.

Hele rapporten er lagt ut på vår hjemmeside, Manndalen.com.

Kåfjord kommune, sammen med MJFF og samarbeidende organisasjoner, skal i nærmeste framtid ha et møte der tiltakene i rapporten skal diskuteres videre. Det vil kontinuerlig bli informert om framdrifta i planen til alle berørte parter.

Så håper vi på en positiv holdning til prosjektet. Vårt ønske er å forbedre miljøet rundt Manndalselva til nytte for alle og for kommende generasjoner.

Odd Isaksen
Manndalen Jeger- og Fiskerforening

Kilder:    Klassekampen 28.sept. 2021.
                NaturRestaurering

https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/restaurering-av-vassdrag/restaureringsstrategien/
nb_NONorsk bokmål