Jegertrening og oppskyting

Skibotn skytterlag organiserer trening og mulighet for oppskyting på onsdager fra 5.mai til 16.juni.

For å kunne følge smittevernregler i forbindelse med Covid-19, er det forhåndspåmelding til oppgitte skytetider.

Pris for trening og storviltprøve:  500 kr
Pris for kun storviltprøve:              300 kr.

Vi kan ha 5 skyttere i hvert lag, og lagene skyter kl.: 17:00, 17:30, 18:00 og 18:30. Hvert lag har kun deltakere fra samme kommune.

Påmelding til trening på onsdager gjøres ved sms til Inger-Lise Fagerli på tlf.: 92 41 06 05

Det er mulig å trene på fredager etter avtale med Robin Reitan på tlf.: 90 60 46 83

Årsmøte MJFF 2021

Fredag 12.mars, 2021 

kl. 19:00 

Sted:  Senter For Nordlige Folk

Forbehold om Koronasituasjonen på denne datoen

Mer info kommer nærmere møtedato

Saksliste:

 1.    Åpning
 2.   Godkjenning av innkalling og sakslister
       – Valg av møteleder
       – Valg av sekretær
       – Valg av to til å underskrive protokollen
 3.    Årsmelding 2020
 4.    Revidert årsregnskap for 2020
 5.    Kontingentandel
 6.    Priser fiskekort 2021
 7.    Innkomne saker
 8.    Valg:
       – Styreleder for to år
       – Tre styremedlemmer for to år
       – Medlem til fiskestellsutvalget
       – Ett varamedlem til styret for to år
       – Medlem og ett varamedlem til valgkomiteen
       – To revisorer med en vararepresentant

                                                                    Servering                                               

–  Styret –

 

Dugnad

OBS. OBS. NYTT TIDSPUNKT

MJFF har fått to anleggsbrakker av Sørreisa Kran og Transport AS, mot at vi rydder opp utenfor Davás.  Til dette trenger vi arbeidskraft. Møt opp kvinne- og mannsterk på

Onsdag 2. september klokken 18:00.

Det blir servert bålkaffe. Ta med arbeidslyst og godt humør. Med andre ord: god gammeldags dugnad. 

Fiskekort 2020

For å kjøpe fiskekort for Manndalselva i sesongen 2020, så kreves det at fiskeren har en brukerprofil her på manndalen.com. 

Hvis du ikke har brukerprofil kan du lage en her.

Hvis du har kjøpt fiskekort for manndalselva tidligere så har du allerede en profil. Husker du ikke passordet kan du benytte «glemt passord»-funksjonen for å lage nytt.

Når du har kontroll på brukernavn og passord, så kan du logge inn for å kjøpe fiskekort. Du finner innlogging under siden «fiskekort 2020″ i toppmenyen»

Etter innlogging vil du bli sendt til «min side», der du finner informasjon om dine kjøp og din brukerprofil.

Du vil også se en meny på toppen av siden som er tilknyttet det som har med fiskekort å gjøre.

Ved å klikke på «Fiskekort» kommer du til siden der du kan kjøpe kort for i år.

Kjøp av fiskekort foregår i to steg. 

Steg 1 er skjema for å fylle ut og velge type fiskekort, mens steg 2 er betaling.

Alle felt må fylles ut før man klikker «Kjøp». Skjemaet henter navn og epostadresse fra din brukerprofil. 

Type fiskekort og ekstra informasjon

Når du velger type fiskekort så vil ekstravalg knyttet til medlemmer og de som skal kjøpe døgnkort dukke opp i skjemaet. Prisen for valget du gjør vil også dukke opp.

Så er det bare å huke av for at du kjenner til fiskereglene i elva, og har lest personvernerklæringa for nettstedet for å gå til betaling. Klikk «Kjøp» når du har fylt ut skjemaet for fiskekort.

Handlekurv oversikt

I handlekurven listes dine valg opp. Hvis alt ser greit ut ut klikker du «Fortsett til kassen»

Kassen

I kassen fyller du inn din betalingsinformasjon før du fullfører kjøpet ved å klikke «send ordre».

Håper dette var til hjelp !

Her er noen lenker slik at du hurtig kommer deg i gang

Årsmøtereferat 2020

Avholdt fredag 29.mai 2020 kl. 19:00 på Senter For Nordlige Folk

Tilstede:
Odd Isaksen, Geir Arne Evanger, Martin Mandal, Kurt Ivar Johnsen, Åsmund Seljeskog, Bjørn Hallvard Seljeskog, Sigmund Dalvik, Ellen Dalvik og Astrid Solhaug

Sak 1.   Åpning
Geir Arne åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Sak 2.   Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen
Vedtak:
Innkalling og sakslisten ble godkjent.
Valg av møteleder: Geir Arne Evanger
Valg av sekretær: Astrid Solhaug
To til å skive under protokollen: Åsmund Seljeskog og Bjørn Hallvard Seljeskog

Sak 3.   Årsmelding 2019
Årsmelding ble gjennomgått av Geir Arne Evanger og Odd Isaksen.
Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

Sak 4.   Revidert årsregnskap 2019
Årsregnskapet gjennomgått av Martin Manndal.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 5.   Kontingentandel
Kontingenten i foreningen har vært kr 100,- (lokal andel). Dette vår andel til NJFF.
Vedtak: Kontingenten forblir uendret.

Sak 6.   Priser fiskekort
Vedtak: Disse fiskekortprisene er gjeldende for Manndalselva:
Døgnkort:                                                 kr 150,-
Sesong medlemmer MJFF:                    kr 200,-
Sesongkort bostedsadr. Manndalen:  kr 400,-

Barn under 16 år fisker gratis.
Hvis det ikke leveres fangstrapport, kan personen nektes fiske den påfølgende sesong.

Sak 7.   Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker til styret

Sak 8.   Valg
Styreleder:                                 Anders Furuseth, på valg
Nytt forslag på leder:               Astrid Solhaug
Nestleder:                                  Geir Arne Evanger
Styremedlem:                            Sigmund Dalvik, gjenvalg
Styremedlem:                            Arnt Fossli
Kasserer:                                    Martin Manndal
Styremedlem:                            Astrid Solhaug
Nytt forslag på styremedlem: Bjørn Hallvard Seljeskog
Varamedlemmer til styret:      Simon B. Johnsen, gjenvalg
                                                     Katarina Niva
Valgkomite:               
Nytt forslag:                               Åsmund Seljeskog
                                                     Vibeke Manndal
                                                     Ellen Dalvik   
Revisor:                                       Hans Vatne
                                                     Berton Bucht, gjenvalg
Vara til revisor:                          Fred Are Nilsen, gjenvalg
Fiskestellsutvalget:                   Kurt-Ivar Johnsen, gjenvalg
                                                    Odd Isaksen, gjenvalg
                                                    Geir Arne Evanger (fra styret)

Vedtak:
Styreleder:                                Astrid Solhaug
Nestleder:                                 Geir Arne Evanger
Styremedlem:                          Sigmund Dalvik
Styremedlem:                          Arnt Fossli
Kasserer:                                   Martin Manndal
Styremedlem:                          Bjørn Helge Seljeskog
Varamedlem til styret:            Simon B. Johnsen
                                                   Katarina Niva
Valgkomite:                              Åsmund Seljeskog
                                                   Vibeke Manndal
                                                   Ellen Dalvik, leder
                                                   Eivind Fossli, vara
Revisor:                                     Hans Vatne
                                                   Berton Bucht
Vara til revisor:                        Fred Are Nilsen
Fiskestellsutvalget:                 Kurt-Ivar Johnsen
                                                  Odd Isaksen, leder
                                                  Geir Arne Evanger (fra styret)

Møte hevet kl. 21.00

Astrid Solhaug
Referent

 

     

Viktig informasjon til grunneiere

Melding til grunneiere som har fått brev fra Kåfjord kommune vedrørende prosjekt om tiltak i Manndalselva.

På grunn av en misforståelse angående finansiering og gjennomføring av det ønskede tiltaket vi har beskrevet i forprosjektet om utbedring av gyteforhold i deler av elva, kom vi i skade for påstå at NVE skulle stå for dette. Vi var nok litt for raske til å trekke denne slutningen, og vil med dette korrigere uttalelsen. NVE skal vurdere det utsendte forprosjektet, og så komme tilbake med eventuelt tiltak. 

Vi beklager så meget og håper at det ikke har ført til unødvendig bryderi for noen av partene.

MJFF
v/ fiskestellsutvalget

 

Manndalselva Øverfossen-Banol bru

Sturla Dimmen Sæle dokumenterer tiltaket ved Njirranfjelbma

På grunn av sterk kanalisering og forbygning langs Manndalselva fra Øverfossen til Banol bru på 60-tallet, ble viktige gyteområder for fisk avsnørt. Ca 80% av elva på denne strekningen er dermed gjort omtrent helt uproduktiv hva angår reproduksjon av fisk. Langs en samlet strekning på omtrent fem kilometer er kantvegetasjonen fjernet langs vassdraget. Pr. dags dato er en liten del av denne vegetasjonen delvis reetablert, ca 60 år etter inngrepet.

Manndalen Jeger- og Fiskerforening, MJFF, er av rettighetshaverne valgt som organ for forvaltning av fisket i elva. På bakgrunn av dette ønsker foreningen blant annet å jobbe for å gjenåpne en del av det gamle elveløpet på strekningen fra Øverfossen til Banol bru der det er mulig, når det er tatt hensyn til oversvømmelser og flomskader. Forprosjektet er under utarbeidelse.

Saksgangen er som følger:

 • Forprosjektet utarbeides av MJFF
 • Forprosjektet presenteres for grunneiere, Kåfjord kommune og fylkesmannen
 • Forprosjektet oversendes NVE for endelig prosjektering

I tillegg til gjenåpning av noen sideløp, ønsker vi å etablere kunstige øyer og terskler for å senke vannhastigheten, slik at det oppstår skjul og gytemuligheter for fisken. Beplantning av elvebredden er også et ønsket tiltak. Det er søkt kommunen om å få benytte overskuddsstein fra Nordnesfjelltunnelprosjektet.

Fredag 27. september hadde vi Sturla Dimmen Sæle, (se bildet ovenfor) avdelingsingeniør fra NVE, region nord, på en enkel befaring av området.
Samtidig la vi fram et hastetiltak som vi ønsket å få gjennomført i høst. Det går ut på å senke utløpet fra Njirranfjelbma slik at fisk kan gå inn der fra Manndalselva. Her er det store gyteområder som da gjøres tilgjengelig. Dagens utløp fra Nibefjelbma vurderes stengt da det under flom går inn fisk der og dør når flommen går tilbake og elveleiet tørker ut.
Vi må også takke kommunen for at de lyttet til vårt råd om å sette inn en større dimensjon på rørene der Njirranfjelbma krysser veien.

Vi må presisere at ingen tiltak blir gjort uten at grunneiere er informert og har gitt tillatelse til dette. NVE blir ansvarlige for at eventuelle tiltak blir gjort på en forsvarlig måte. NVE er positiv til våre ønsker.

Gyrodactylus Salaris

Foto: Jannicke Wiik Nielsen, Veterinærinstituttet

Foto: Jannicke Wiik Nielsen, Veterinærinstituttet

Foto: Jannicke Wiik Nielsen, Veterinærinstituttet
Foto: Jannicke Wiik Nielsen, Veterinærinstituttet

Som alle vet så har bl.a. vassdraget i Skibotn vært infisert av denne fryktede parasitten. Vassdragene i Storfjordområdet har vært Rotenonbehandlet i håp om å få bukt med dette problemet. Dette har gitt store konsekvenser for fisket i flere år.

Veterinærinstituttets overvåkings- og kontrollprogram, er et program som overvåker spredning av parasitten Gyrodactylus Salaris. De foretar innsamling av lakseyngel som et tiltak for å få oversikt over spredningen.

I denne forbindelsen hadde vi denne uken besøk av Eivind Samuelsen Nordli fra Lyngen JFF. Eivind er en meget engasjert forkjemper for forvaltning av fisket i hele vår region. Se blant annet denne artikkelen
Det ble samlet inn lakseyngel ved hjelp av el-fiske, som skal analyseres av instituttet.

Bildene viser Eivind og Kurt Ivar Johnsen i aksjon. Geir Arne Evanger ble dessverre forhindret fra å delta.

Manndalen JFF har desinfeksjonsutstyr lokalisert på Best, og alle som har fisket i andre vassdrag er pålagt å desinfisere fiskeutstyret.

Eivind i gang med el-fiske

 

Eivind Samuelsen og Kurt Ivar Johnsen, to fornøyde forvaltere

Viktig info om pukkellaks

                                                           Overvåking av pukkellaks 2019
I 2019 forventes oppgang av pukkellaks på grunn av to-årssyklusen. Norsk institutt for naturforskning, NINA, kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som fanges i 2019 skal avlives.

Pukkellaksen kan kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen (se bildet)
En nygått pukkellaks 
er sølvblank og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen har hvit underside og grå-grønlige sider. 
Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg, og er lett kjennbar. De gyter i august.

Fra 2019 bør alle sportsfiskere rapportere fangst av pukkellaks. Alle sportsfiskere oppfordres også til å ta en skjellprøve av pukkellaksen. Konvolutter finnes på Best i Manndalen

                                           Ved fangst av pukkellaks i Manndalselva

1.  Fangst av pukkellaks i Manndalselva rapporteres i fangstskjemaet på manndalen.com
     Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn.
2.  Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Ved prøvetaking
     benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen
     har små skjell.
     Skjellprøvene av pukkellaksen kan leveres inn til Manndalen JFF på Best
3.  All pukkellaks som fanges, skal avlives.