Laksetrappa ved Fossen og dugnadsarbeid

Laksetrappa ved Fossen begynner å bære tegn på alderdomssvakhet etter ca. 60  års tjeneste. I den forbindelse fikk MJFF i 2018 utarbeidet en rapport fra Sintef med forslag til utbedring. Etter å ha fått finansiering fra Miljødirektoratet, har vi når forholdene har tillatt det, gjort noen tiltak. I fjor gjorde Manndalen Maskin utløpet ovenfor trappa dypere, og i år har vi utbedret noen av kummene i innløpspartiet. For å få dette til, så var vi avhengig av at trappa var tørrlagt. Til det fikk vi hjelp av vårflommen som fylte den med grus og tettet den til. 

Utbedringsjobben hadde ikke vært mulig uten en kjempeinnsats av noen frivillige. Fantastiske og entusiastiske medlemmer som la alt annet til siden og heiv seg rundt. Skog ble ryddet, og i løpet av et par dager hadde vi armert, forskalet, primet og støpt nye terskler. Tidligere i vår ble også noen kummer gjort dypere ved hjelp av meisling. Trappa skal nå ryddes for stein og grus, og til det får vi hjelp av Manndalen Maskin AS, men det trengs også litt måking for hand. 

Det videre arbeidet vil fortsette etter sesongen når vannforholdene tillater det. 

MJFF ser det som en viktig samfunnsoppgave å ta vare på miljøet som er knyttet til vassdraget, og det er mange som har bidratt på forskjellig vis i arbeidet med å gjøre Manndalselva til en bedre fiskeelv for nåværende og framtidige generasjoner. I forbindelse med denne konkrete jobben med laksetrappa, vil jeg spesielt fremheve Manndalen Maskin AS som har bidratt med maskiner og kunnskap til en svært gunstig pris. «Det går jo til et veldedig formål», som daglig leder, Jarle Pedersen, sier. I tillegg har Kurt Ivar Johnsen, Bjørn Hallvard Seljeskog, Per Ivan Vatne, Wilmar Johnsen, Simon Johnsen og Geir Arne Evanger gjort en skikkelig dugnadsøkt, hver med sin kompetanse på forskjellige områder. 

Så håper vi at laks og sjøørret blir tilfreds med trappa, og tar seg en tur opp gjennom dalen. 

Årsmøte MJFF 2021

Fredag 12.mars, 2021 

kl. 19:00 

Sted:  Senter For Nordlige Folk

Forbehold om Koronasituasjonen på denne datoen

Mer info kommer nærmere møtedato

Saksliste:

 1.    Åpning
 2.   Godkjenning av innkalling og sakslister
       – Valg av møteleder
       – Valg av sekretær
       – Valg av to til å underskrive protokollen
 3.    Årsmelding 2020
 4.    Revidert årsregnskap for 2020
 5.    Kontingentandel
 6.    Priser fiskekort 2021
 7.    Innkomne saker
 8.    Valg:
       – Styreleder for to år
       – Tre styremedlemmer for to år
       – Medlem til fiskestellsutvalget
       – Ett varamedlem til styret for to år
       – Medlem og ett varamedlem til valgkomiteen
       – To revisorer med en vararepresentant

                                                                    Servering                                               

–  Styret –

 

Dugnad

OBS. OBS. NYTT TIDSPUNKT

MJFF har fått to anleggsbrakker av Sørreisa Kran og Transport AS, mot at vi rydder opp utenfor Davás.  Til dette trenger vi arbeidskraft. Møt opp kvinne- og mannsterk på

Onsdag 2. september klokken 18:00.

Det blir servert bålkaffe. Ta med arbeidslyst og godt humør. Med andre ord: god gammeldags dugnad. 

Fiskekort 2020

For å kjøpe fiskekort for Manndalselva i sesongen 2020, så kreves det at fiskeren har en brukerprofil her på manndalen.com. 

Hvis du ikke har brukerprofil kan du lage en her.

Hvis du har kjøpt fiskekort for manndalselva tidligere så har du allerede en profil. Husker du ikke passordet kan du benytte «glemt passord»-funksjonen for å lage nytt.

Når du har kontroll på brukernavn og passord, så kan du logge inn for å kjøpe fiskekort. Du finner innlogging under siden «fiskekort 2020″ i toppmenyen»

Etter innlogging vil du bli sendt til «min side», der du finner informasjon om dine kjøp og din brukerprofil.

Du vil også se en meny på toppen av siden som er tilknyttet det som har med fiskekort å gjøre.

Ved å klikke på «Fiskekort» kommer du til siden der du kan kjøpe kort for i år.

Kjøp av fiskekort foregår i to steg. 

Steg 1 er skjema for å fylle ut og velge type fiskekort, mens steg 2 er betaling.

Alle felt må fylles ut før man klikker «Kjøp». Skjemaet henter navn og epostadresse fra din brukerprofil. 

Type fiskekort og ekstra informasjon

Når du velger type fiskekort så vil ekstravalg knyttet til medlemmer og de som skal kjøpe døgnkort dukke opp i skjemaet. Prisen for valget du gjør vil også dukke opp.

Så er det bare å huke av for at du kjenner til fiskereglene i elva, og har lest personvernerklæringa for nettstedet for å gå til betaling. Klikk «Kjøp» når du har fylt ut skjemaet for fiskekort.

Handlekurv oversikt

I handlekurven listes dine valg opp. Hvis alt ser greit ut ut klikker du «Fortsett til kassen»

Kassen

I kassen fyller du inn din betalingsinformasjon før du fullfører kjøpet ved å klikke «send ordre».

Håper dette var til hjelp !

Her er noen lenker slik at du hurtig kommer deg i gang

Viktig informasjon til grunneiere

Melding til grunneiere som har fått brev fra Kåfjord kommune vedrørende prosjekt om tiltak i Manndalselva.

På grunn av en misforståelse angående finansiering og gjennomføring av det ønskede tiltaket vi har beskrevet i forprosjektet om utbedring av gyteforhold i deler av elva, kom vi i skade for påstå at NVE skulle stå for dette. Vi var nok litt for raske til å trekke denne slutningen, og vil med dette korrigere uttalelsen. NVE skal vurdere det utsendte forprosjektet, og så komme tilbake med eventuelt tiltak. 

Vi beklager så meget og håper at det ikke har ført til unødvendig bryderi for noen av partene.

MJFF
v/ fiskestellsutvalget

 

Manndalselva Øverfossen-Banol bru

Sturla Dimmen Sæle dokumenterer tiltaket ved Njirranfjelbma

På grunn av sterk kanalisering og forbygning langs Manndalselva fra Øverfossen til Banol bru på 60-tallet, ble viktige gyteområder for fisk avsnørt. Ca 80% av elva på denne strekningen er dermed gjort omtrent helt uproduktiv hva angår reproduksjon av fisk. Langs en samlet strekning på omtrent fem kilometer er kantvegetasjonen fjernet langs vassdraget. Pr. dags dato er en liten del av denne vegetasjonen delvis reetablert, ca 60 år etter inngrepet.

Manndalen Jeger- og Fiskerforening, MJFF, er av rettighetshaverne valgt som organ for forvaltning av fisket i elva. På bakgrunn av dette ønsker foreningen blant annet å jobbe for å gjenåpne en del av det gamle elveløpet på strekningen fra Øverfossen til Banol bru der det er mulig, når det er tatt hensyn til oversvømmelser og flomskader. Forprosjektet er under utarbeidelse.

Saksgangen er som følger:

 • Forprosjektet utarbeides av MJFF
 • Forprosjektet presenteres for grunneiere, Kåfjord kommune og fylkesmannen
 • Forprosjektet oversendes NVE for endelig prosjektering

I tillegg til gjenåpning av noen sideløp, ønsker vi å etablere kunstige øyer og terskler for å senke vannhastigheten, slik at det oppstår skjul og gytemuligheter for fisken. Beplantning av elvebredden er også et ønsket tiltak. Det er søkt kommunen om å få benytte overskuddsstein fra Nordnesfjelltunnelprosjektet.

Fredag 27. september hadde vi Sturla Dimmen Sæle, (se bildet ovenfor) avdelingsingeniør fra NVE, region nord, på en enkel befaring av området.
Samtidig la vi fram et hastetiltak som vi ønsket å få gjennomført i høst. Det går ut på å senke utløpet fra Njirranfjelbma slik at fisk kan gå inn der fra Manndalselva. Her er det store gyteområder som da gjøres tilgjengelig. Dagens utløp fra Nibefjelbma vurderes stengt da det under flom går inn fisk der og dør når flommen går tilbake og elveleiet tørker ut.
Vi må også takke kommunen for at de lyttet til vårt råd om å sette inn en større dimensjon på rørene der Njirranfjelbma krysser veien.

Vi må presisere at ingen tiltak blir gjort uten at grunneiere er informert og har gitt tillatelse til dette. NVE blir ansvarlige for at eventuelle tiltak blir gjort på en forsvarlig måte. NVE er positiv til våre ønsker.

Gyrodactylus Salaris

Foto: Jannicke Wiik Nielsen, Veterinærinstituttet

Foto: Jannicke Wiik Nielsen, Veterinærinstituttet

Foto: Jannicke Wiik Nielsen, Veterinærinstituttet
Foto: Jannicke Wiik Nielsen, Veterinærinstituttet

Som alle vet så har bl.a. vassdraget i Skibotn vært infisert av denne fryktede parasitten. Vassdragene i Storfjordområdet har vært Rotenonbehandlet i håp om å få bukt med dette problemet. Dette har gitt store konsekvenser for fisket i flere år.

Veterinærinstituttets overvåkings- og kontrollprogram, er et program som overvåker spredning av parasitten Gyrodactylus Salaris. De foretar innsamling av lakseyngel som et tiltak for å få oversikt over spredningen.

I denne forbindelsen hadde vi denne uken besøk av Eivind Samuelsen Nordli fra Lyngen JFF. Eivind er en meget engasjert forkjemper for forvaltning av fisket i hele vår region. Se blant annet denne artikkelen
Det ble samlet inn lakseyngel ved hjelp av el-fiske, som skal analyseres av instituttet.

Bildene viser Eivind og Kurt Ivar Johnsen i aksjon. Geir Arne Evanger ble dessverre forhindret fra å delta.

Manndalen JFF har desinfeksjonsutstyr lokalisert på Best, og alle som har fisket i andre vassdrag er pålagt å desinfisere fiskeutstyret.

Eivind i gang med el-fiske

 

Eivind Samuelsen og Kurt Ivar Johnsen, to fornøyde forvaltere

Viktig info om pukkellaks

                                                           Overvåking av pukkellaks 2019
I 2019 forventes oppgang av pukkellaks på grunn av to-årssyklusen. Norsk institutt for naturforskning, NINA, kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som fanges i 2019 skal avlives.

Pukkellaksen kan kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen (se bildet)
En nygått pukkellaks 
er sølvblank og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen har hvit underside og grå-grønlige sider. 
Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg, og er lett kjennbar. De gyter i august.

Fra 2019 bør alle sportsfiskere rapportere fangst av pukkellaks. Alle sportsfiskere oppfordres også til å ta en skjellprøve av pukkellaksen. Konvolutter finnes på Best i Manndalen

                                           Ved fangst av pukkellaks i Manndalselva

1.  Fangst av pukkellaks i Manndalselva rapporteres i fangstskjemaet på manndalen.com
     Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn.
2.  Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Ved prøvetaking
     benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen
     har små skjell.
     Skjellprøvene av pukkellaksen kan leveres inn til Manndalen JFF på Best
3.  All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Fiskekort 2019 – veiledning

I år som i fjor vil salg av fiskekort og rapportering av fangst foregå elektronisk via Manndalen Jeger- og Fiskerforenings hjemmesider her på manndalen.com.

For å gjennomføre kjøp (unntaket er grunneiere og ungdom under 16 år), må du registrere en brukerprofil og ha betalt depositum. Du trenger en gyldig epostadresse for å registrere deg.

Her kan du lage en brukerprofil.

Hvis du kjøpte fiskekort i 2018 kan du bruke samme brukernavn og passord som i fjor. Hvis du har glemt passordet kan du få et nytt her.

Det er mulig å registrere seg i prosessen med å kjøpe depositum/fiskekort, men vi anbefaler at du registrerer deg først.

Nyttige snarveier

Betale depositum / bestille kort

Slik gjør du :

 • Kryss av for depositum for sesongen 2019 ( gjelder alle kjøp)
 • Er du medlem, velg «Medlemmer MJFF kr.100» øverst. Du vil også bli spurt om medlemsnummer som er obligatorisk å fylle ut.
 • Har du bostedsadresse i Manndalen og ikke er medlem, velg «Folkeregistrert adresse kr.300»
 • For kvinner som ønsker frikort mellom 15.07-15.08 velges dette punktet. Depositum må betales.
 • Depositum for døgnkort betales adskilt fra selve døgnkortet. Du vil få tilgang til å kjøpe døgnkort etter at betaling av depositum er registrert. Du trenger bare betale depositum en gang.

De to siste punktene er for deg som vil kjøpe et kort for andre. Depositum registreres og betales av bestilleren. Merk at bestiller også er ansvarlig for at fangstrapport leveres også for disse kjøpene.

Slik ser det ut

Etter at depositum for døgnkort er betalt, og du har logget inn, vil du se en snarvei til døgnkort-kjøp i menyen til høyre under «Fiskekort».

Her finnes også snarvei til sesongkort for grunneiere og ungdom under 16 år.

Viktig info

                                               Viktig informasjon om fiskesesongen 2019

I denne sesongen har vi dessverre måttet innføre depositum på alle fiskekort igjen, unntagen for grunneiere og barn under 16 år. Grunnen til det er at det ikke ble levert tilfredsstillende mange fangstrapporter for forrige sesong.

                                                Hvorfor er det viktig å levere fangstrapport?
MJFF er av grunneierne valgt til å forvalte fiskeressursene i elva. Det er nedfelt i forskriften at alle rettighetshavere (grunneiere) må etablere en slik pliktig organisering.  Forskriften ble innført i 2013. Manndalen JFF er pliktig til å levere fangstrapport til Miljødirektoratet. Fra 2013 til 2015 var fangstrapporteringen mangelfull, og direktoratet innførte fisketid fra 01.07 – 31.07. Det ble også innført fredningssone fra Fossen til Øverfossen. Derfor har MJFF siden 2017, det året vi fikk på plass pliktig organisering, måttet søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene hvert år.

I år innførte Miljødirektoratet en ny forskrift som sier at slike dispensasjonssøknader ikke blir behandlet hvert år, så derfor har vi måttet sende en ny uttalelse hvor vi begrunner hvorfor vi må få forlenget fisketid og hvorfor vi må få åpnet elva for fiske mellom Fossen og Øverfossen. Fylkesmannen leverte en meget positiv innstilling på vår søknad til Miljødirektoratet. Vi fikk innvilget forlenget fisketid til 17. 08, men fredningssonen ble ikke opphevet til tross for innstillingen fra Fylkesmannen. Vi måtte derfor komme med en ny høringsuttalelse om fredningssonen, og svar fra direktoratet skulle foreligge i dag. Vi har fått melding om at svaret kommer på mandag 01.07. Derfor er elva fredet fra Fossen til Øverfossen inn til videre.

I 2020 må vi levere en ny innstilling til Miljødirektoratet om fisketid og fredningstid. Det er meget viktig at vi har alt på stell til da, for den bestemmelsen som da blir vedtatt, vil gjelde i fem år framover, uten at det er mulig å søke om dispensasjon.

Jeg skriver dette for å synliggjøre alvoret i saken og at slikt arbeid er veldig tidkrevende. Vi er noen frivillige som står på for at alle skal få bruke elva slik de ønsker, og derfor håper jeg at alle er positive og bidrar til at forvaltningen blir gjort på riktig måte. Fangstrapporten og fisketelling er det grunnlaget direktoratet bruker i sin bestandsfastsettelse som igjen avgjør fisketid og fredningssoner.

 

Odd Isaksen

Leder for fiskestellsutvalget, MJFF