Laksetrappa ved Fossen og dugnadsarbeid

Laksetrappa ved Fossen begynner å bære tegn på alderdomssvakhet etter ca. 60  års tjeneste. I den forbindelse fikk MJFF i 2018 utarbeidet en rapport fra Sintef med forslag til utbedring. Etter å ha fått finansiering fra Miljødirektoratet, har vi når forholdene har tillatt det, gjort noen tiltak. I fjor gjorde Manndalen Maskin utløpet ovenfor trappa dypere, og i år har vi utbedret noen av kummene i innløpspartiet. For å få dette til, så var vi avhengig av at trappa var tørrlagt. Til det fikk vi hjelp av vårflommen som fylte den med grus og tettet den til. 

Utbedringsjobben hadde ikke vært mulig uten en kjempeinnsats av noen frivillige. Fantastiske og entusiastiske medlemmer som la alt annet til siden og heiv seg rundt. Skog ble ryddet, og i løpet av et par dager hadde vi armert, forskalet, primet og støpt nye terskler. Tidligere i vår ble også noen kummer gjort dypere ved hjelp av meisling. Trappa skal nå ryddes for stein og grus, og til det får vi hjelp av Manndalen Maskin AS, men det trengs også litt måking for hand. 

Det videre arbeidet vil fortsette etter sesongen når vannforholdene tillater det. 

MJFF ser det som en viktig samfunnsoppgave å ta vare på miljøet som er knyttet til vassdraget, og det er mange som har bidratt på forskjellig vis i arbeidet med å gjøre Manndalselva til en bedre fiskeelv for nåværende og framtidige generasjoner. I forbindelse med denne konkrete jobben med laksetrappa, vil jeg spesielt fremheve Manndalen Maskin AS som har bidratt med maskiner og kunnskap til en svært gunstig pris. «Det går jo til et veldedig formål», som daglig leder, Jarle Pedersen, sier. I tillegg har Kurt Ivar Johnsen, Bjørn Hallvard Seljeskog, Per Ivan Vatne, Wilmar Johnsen, Simon Johnsen og Geir Arne Evanger gjort en skikkelig dugnadsøkt, hver med sin kompetanse på forskjellige områder. 

Så håper vi at laks og sjøørret blir tilfreds med trappa, og tar seg en tur opp gjennom dalen. 

Manndalselva og veien videre

Etter ikke å ha nådd fram hos NVE med planen vår for rehabilitering av elva, fikk vi hjelp av Forum For Natur og Friluftsliv, FNF til å sette fart på saken. Det resulterte i en meget god og gjennomarbeidet rapport som bør/må leses. Kjempehonnør til FNF.

En stor takk til disse som bidro:
Kåre Pedersen, Kåfjord kommune.
Jan Arvid Holmgren, Vannområdekoordinator Nord-Troms.
Geir Arne Evanger, MJFF.
Christine Myrseth, koordinator FNF Troms.
Karl-Petter Yeong, fylkessekretær Troms Jeger og Fisk.
Maja Bernhoff, rådgiver Naturvernforbundet Troms og Finnmark.

MJFF står på for at Manndalselva fortsatt skal være et bærekraftig og ressurssterkt vassdrag som kommende generasjoner vil ha glede av i all framtid.

Klikk på rapporten nedenfor

RAPPORTEN

Årsmøte MJFF 2021

Fredag 12.mars, 2021 

kl. 19:00 

Sted:  Senter For Nordlige Folk

Forbehold om Koronasituasjonen på denne datoen

Mer info kommer nærmere møtedato

Saksliste:

 1.    Åpning
 2.   Godkjenning av innkalling og sakslister
       – Valg av møteleder
       – Valg av sekretær
       – Valg av to til å underskrive protokollen
 3.    Årsmelding 2020
 4.    Revidert årsregnskap for 2020
 5.    Kontingentandel
 6.    Priser fiskekort 2021
 7.    Innkomne saker
 8.    Valg:
       – Styreleder for to år
       – Tre styremedlemmer for to år
       – Medlem til fiskestellsutvalget
       – Ett varamedlem til styret for to år
       – Medlem og ett varamedlem til valgkomiteen
       – To revisorer med en vararepresentant

                                                                    Servering                                               

–  Styret –

 

Dugnad

OBS. OBS. NYTT TIDSPUNKT

MJFF har fått to anleggsbrakker av Sørreisa Kran og Transport AS, mot at vi rydder opp utenfor Davás.  Til dette trenger vi arbeidskraft. Møt opp kvinne- og mannsterk på

Onsdag 2. september klokken 18:00.

Det blir servert bålkaffe. Ta med arbeidslyst og godt humør. Med andre ord: god gammeldags dugnad. 

Viktig informasjon til grunneiere

Melding til grunneiere som har fått brev fra Kåfjord kommune vedrørende prosjekt om tiltak i Manndalselva.

På grunn av en misforståelse angående finansiering og gjennomføring av det ønskede tiltaket vi har beskrevet i forprosjektet om utbedring av gyteforhold i deler av elva, kom vi i skade for påstå at NVE skulle stå for dette. Vi var nok litt for raske til å trekke denne slutningen, og vil med dette korrigere uttalelsen. NVE skal vurdere det utsendte forprosjektet, og så komme tilbake med eventuelt tiltak. 

Vi beklager så meget og håper at det ikke har ført til unødvendig bryderi for noen av partene.

MJFF
v/ fiskestellsutvalget

 

Årsmøte fredag 09.mars kl.1900

Styret innkaller til

Årsmøte for Manndalen Jeger- og Fiskerforening

Fredag 09.mars 2018 kl.1900
På Manndalen Sjøbukafé

         Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  – Valg av møteleder
  – Valg av sekretær
  – Valg av to personer til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Revidert årsregnskap
 5. Kontingentandel
 6. Fiskekortpriser
 7. Innkomne saker
 8. Valg:
  – Styreleder for to år
  – To styremedlemmer for to år
  – Medlem til fiskestellsutvalget
  – Ett varamedlem til styret for to år
  – Medlem og ett varamedlem til valgkomiteen
  – To revisorer med en vararepresentant